ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Az adatkezelés célja, az adatkezeléssel érintett személyes adatok forrása

 

Az adatkezelés célja Szabóné Szopkó Beatrix egyéni vállalkozó, mint megbízott (a továbbiakban: „adatkezelő”) által nyújtott szolgáltatások elvégzése, valamint annak lehetővé tétele, hogy az adatkezelő a megbízás teljesítését követően az általa nyújtott szolgáltatásokkal – így különösen képzésekkel, tréningekkel, egyedi ajánlatokkal – kapcsolatban értesítést küldjön az adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szolgáltatásokról.

 

Az adatkezelés során az adatkezelő kizárólag a megbízó által önkéntesen megadott személyes adatokat kezeli.

 

2. Az adatkezelő elérhetőségei, az adatkezelés helyszíne, adatfeldolgozás, adattovábbítás

 

Az adatkezelési tevékenységet az adatkezelő az alábbi helyszínen végzi: 1119 Budapest, Andor utca 21. fsz., elérhetőségei a következők: e-mail: info@talaljmunkat.hu; levelezési cím: 1119 Budapest, Andor utca 17. fsz/2.; telefonszám: +36 30 509 2516

 

Az adatkezelő a megbízó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat saját maga dolgozza fel, azok nem válnak hozzáférhetővé harmadik személy(ek) számára, továbbításra nem kerülnek.

 

3. A kezelt adatok köre

 

Az adatkezelő a megbízó által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli így különösen, de nem kizárólagosan: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, képzettségek, szakmai tapasztalat stb.

 

4. Az adatkezelés időtartama

 

A megbízó által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az adatkezelő alapvetően a megbízás teljesítéséhez szükséges ideig kezeli, azonban a megbízó elérhetőségeire vonatkozó személyes adatokat (pl. név, telefonszám, e-mail) az adatkezelő esetleges további szolgáltatásnyújtás érdekében a megbízó törlésre irányuló nyilatkozatának kézhezvételéig jogosult kezelni.

 

5. A személyes adatok védelmét biztosító intézkedések

 

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmét megfelelő technikai eszközökkel biztosítja a jogosulatlan hozzáférés, törlés, nyilvánosságra hozatal, adatvesztés ellen.

 

Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörésekre irányuló támadások ellen.

 

 

6. A megbízó jogai, jogorvoslati jogosultságok

 

6.1. A megbízó írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől:

 

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),

b) személyes adatai helyesbítését, és

c) személyes adatai törlését (zárolását).

 

Az adatkezelőnek címzett kérelmeket és nyilatkozatokat a megbízó az adatkezelő 2. pontban meghatározott elérhetőségeire küldheti el.

 

A megbízó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett megbízó általa kezelt, illetve feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, az esetleges adattovábbítástól és az adattovábbítás címzettje által a személyes adatokkal végzett tevékenységről.

 

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 25 naptári napon belül írásban köteles választ adni a megbízó számára.

 

6.2. Az érintett megbízó tiltakozhat személyes adatának kezelése (feldolgozása) ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 naptári napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

6.3. A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén a megbízó az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 

a)      Közvetlenül az adatkezelőhöz fordulhat: az adatkezelő 2. pontban meghatározott elérhetőségein. Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 25 naptári napon belül, az adatkezelés elleni tiltakozás esetén a kérelem beérkezését követő 15 naptári napon belül írásban köteles választ adni a megbízó számára

 

b)      A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) fordulhat (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu)

 

c)      Keresetet nyújthat be az adatkezelő ellen. Ha az adatkezelő az érintett megbízó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett megbízó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett megbízása választása szerint – az érintett Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható